دوره‌ی آموزشی شبیه سازی جریان‌های یک و چندفازی

سرفصل‌های این دوره‌ی آموزشی:

۱) انتقال حرارت و جریان سیال در کانال‌های میلی و میکرو (جریان میکرو و نانو)

۲)  اثر افزودن نانو ذرات بر میزان انتقال حرارت

۳) شبیه سازی پدیده ‌جوشش هسته‌ای

۴) شبیه سازی تزریق ذرات جام با استفاده از مدل DDPM