آموزش درخواستی

ثبت آموزش درخواستی

با توجه به اهداف آموزشی مجموعه‌ی ما، اگر تعداد درخواست‌ها در خصوص یک آموزش خاص به تعداد 10 برسد، تیم آموزشی ما این آموزش را تهیه کرده و در بخش محصولات آموزشی قرار خواهد داد.