پروژه‌های آکادمیک(دانشگاهی)

پروژه های دانشگاهی

با توجه به اهداف آموزشی مجموعه‌ی ما، ثبت و انجام پروژه‌های آکادمیک(دانشگاهی) فقط با محوریت آموزشی صورت می‌پذیرد و تمامی مراحل انجام پروژه در قالب یک فایل تصویری به کارفرما آموزش داده می‌شود.