تعامل انسیس فلوئنت با Rocky DEM

زمان مطالعه: 6 دقیقه شبیه سازی المان گسسته برای ذرات غیرکروی با کوپلینگ (Coupling) و جفت سازی بین انسیس فلوئنت و Rocky DEM نرم …

تعامل انسیس فلوئنت با Rocky DEM ادامه »