مدلسازی رسوب و فرسایش در انسیس فلوئنت

زمان مطالعه: 8 دقیقه مدلسازی فرسایش و رسوب ذرات در انسیس فلوئنت انسیس فلوئنت با افزودن سه مدل استانداردِ صنعتی به مدل پیش فرض …

مدلسازی رسوب و فرسایش در انسیس فلوئنت ادامه »