مدلسازی جریان چندفازی در فلوئنت

زمان مطالعه: 5 دقیقه جریان چندفازی شامل حرکت دو یا چند فاز در حالت­‌های مختلف ترمودینامیکی (مانند مخلوط گازها ، مایعات و یا جامدات) …

مدلسازی جریان چندفازی در فلوئنت ادامه »