منتشرشده در

ورک‌ شاب شبیه سازی مسائل تهویه مطبوع در فلوئنت

تهویه‌ی مطبوع کنترل همزمان دما، رطوبت و پاکیزگی هوا و توزیع مناسب آن به منظور تامین شرایط مورد نیاز فضای ساختمان است.

 

دانلود