منتشرشده در

مدلسازی جریان چندفازی در فلوئنت

جریان چندفازی شامل حرکت دو یا چند فاز در حالت­‌های مختلف ترمودینامیکی (مانند مخلوط گازها ، مایعات و یا جامدات) است. این فازها میتوانند حالت های مختلفی از ترکیبات شیمیایی یکسان (آب و بخار آب در یک لوله) یا فازهای حاوی ترکیبات شیمیایی متفاوت (آب و هوا در نِی) باشند. در صنایع با انواع مختلفی از جریان­ های چند فازی مواجه میشویم که عبارتند از :

  • اسپری­‌های روغن که گیربکس‌­ها یا جعبه دنده­‌ها را خنک و روان میکنند.
  • مخازن مخلوط کنی که گاز را به صورت حباب در مایع اسپری میکنند.
  • جلوگیری از مخلوط شدن کاتالیزورهای جامد در یک راکتور که از مایعات به عنوان سیال کاری استفاده میکند.

آشنایی با مدل حجم سیال (Volume of Fluid)

مدل حجم سیال یا VOF می تواند دو یا تعدادی بیشتر از سیالات غیر قابل امتزاج را با حل یک مجموعه واحد از معادلات مومنتوم و ردیابی کسر حجمی از هر یک از مایعات در سراسر دامنه مدل سازی کند.

فرمول مدل حجم سیال یا VOF بر این واقعیت استوار است که که سیالات یا فازها درهم تنیده نمیشوند. برای هر فاز اضافی که شما به مدل خود را اضافه کنید، یک متغیر معرفی شده است: کسر حجمی فاز در سلول محاسباتی. در هر حجم کنترل، مجموع کسر حجمی تمام فازها برابر با یک است.

آشنایی با مدل اویلری در مدل های چندفازی

توضیحات:

مدل چند فازی اویلری (Eulerian multiphase model) در فلوئنت اجازه ی مدل سازی فازهای مجزا و در حال تعامل را می دهد. فازها می توانند مایعات، گازها و یا مواد جامد و تقریبا در هر ترکیبی باشند. یک دیدگاه اویلری برای هر فاز استفاده می شود، برخلاف دیدگاه اویلری-لاگرانژی است که برای مدل فاز گسسته (discrete phase model) استفاده می شود.

مدل اویلری در جریان های چند فازی تفاوت بین مایع – مایع و مایع- جامد (گرانول) را تشخیص نمی دهد.

آشنایی با مدل اختلاط چندفازی (mixture model)

توضیحات:

مدل مخلوط (mixture model) یک مدل چند فازی ساده شده است که می تواند برای مدل جریان های چند فازی که در آنها فازها با سرعتهای متفاوت حرکت می کنند، استفاده شود. فرض تعادل محلی در طول های کوتاه حجمی برقرار است. مدل مخلوط را می توان در مدل جریان های چند فازی همگن با پیوستگی بالا و فازهای در حال حرکت با سرعت یکسان استفاده کرد. علاوه براین، از مدل مخلوط می توان برای محاسبه لزجت سیال های غیر نیوتنی استفاده کرد.

بررسی مدل بخار مرطوب در پنجره ی مربوط به مدل های چندفازی

توضیحات:

در طی انبساط سریع بخار، فرآیند میعان در مدت کوتاهی هنگام عبور از حالت خط بخار اشباع، اتفاق خواهد افتاد. فرآیند انبساط باعث می شود که بخار خشک مافوق گرم، اول سرد شده و سپس به شکل یک مخلوط دو فاز از بخار اشباع و قطرات مایع که به عنوان بخار مرطوب شناخته می شود، درآید.

مدل سازی بخار مرطوب در تجزیه و تحلیل‌ِ طراحی توربین های بخار بااهمیت است. افزایش رطوبت خروجی از توربین بخار عامل فرسایش شدید پره های توربین در مراحل کاری کم فشار، و کاهش کارایی آیرودینامیکی توربین در ناحیه بخار مرطوب خواهد شود.

برای آشنایی بیشتر با انواع مدل‌های چندفازی و کاربردهای آن در نرم افزار فلوئنت، دوره‌‌ها‎ی آموزشی ” از مبتدی تا حرفه‌ای در انسیس فلوئنت”، “ شبیه سازی جریان‌های میکرو و نانو، اثر افزودن نانو ذرات و مدل فاز گسستهو ” شبیه سازی جریان های چندفازی در فلوئنتدر بخش فروشگاه آموزشی را پیشنهاد می‌کنیم.