دوره‌ی مجازی شبیه سازی مبدل‌های حرارتی

سرفصل های این دوره به شرح زیر است:

  • آموزش۰ تا ۱۰۰ شبیه سازی مبدل‌های حرارتی دو لوله به همراه نحوه محاسبه‌ی ضریب انتفال حرارت کلی (آموزش طراحی مدل، تولید شبکه، تنظیمات حل و محاسبه‌ی ضرایب)
  • آموزش ۰ تا ۱۰۰ شبیه سازی مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله به همراه نحوه‌ی عبارت نویسی در فلوئنت ((آموزش طراحی مدل، تولید شبکه، تنظیمات حل و محاسبه‌ی ضرایب)
  • آموزش ۰ تا ۱۰۰ شبیه سازی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای (آموزش طراحی مدل، تولید شبکه، تنظیمات حل و محاسبه‌ی ضرایب)

بزودی…