پرداخت اقساطی دوره‌های آموزشی فلوئنت

  • پرداخت اقساطی طی سه مرحله انجام خواهد شد. مبلغ هر قسط از تقسیم مبلغ کل دوره بر عدد 3 حاصل خواهد شد. در هر مرحله بخشی از فیلم‌های آموزشی در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.