منتشرشده در

مفهوم تراکم‌پذیری و تراکم‌ناپذیری

💬 جریانی تراکم پذیر است که چگالی آن تابع مختصات و زمان بوده و از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر تغییر کند. جریانی تراکم نا پذیر است که چگالی آن تابع مختصات و زمان نباشد.
مایعات عملا تراکم ناپذیر و گازها تراکم پذیر هستند. با این حال اگر مایع تحت فشار بالایی قرار گیرد تراکم‌پذیری باید منظور گردد و اگر تغییرات فشار ناچیز باشد، می توان گاز را تراکم ناپذیر فرض کرد.

✅عدد ماخ (Much number) یک عدد بی بعد است که بیان کننده نسبت سرعت جسم در سیال به سرعت صوت در همان سیال می باشد و معمولا برای نشان دادن سرعت جسمی که نزدیک به سرعت صوت یا بالاتر از آن حرکت می کند، استفاده می شود(مانند هواپیما).

معیار تراکم پذیری برای جریان گازی :

وقتی عدد ماخ جریان گازی کم تر از ۰٫۳ باید جریان را تراکم ناپذیر و زمانی که بیشتر از ۰٫۳ باشد جریان را تراکم پذیر می گویند.